My Fat Lady - S1E2 - 烤三文鱼 第二集

8:24附加 / 更多: 31.03.2018

主持人郑荔分希望也能在住家享受媲美高级餐厅的烤三文鱼。看看厨师Justin Foo如何帮她实现梦想!

Tags: , , , , , , , ,